top of page

Algemene voorwaarden

Stoer Wonen - Algemene Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Stoer Wonen (“Stoer Wonen” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.stoer-wonen.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Stoer Wonen plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Stoer Wonen gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Stoer Wonen. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

 1. Gegevens Stoer Wonen

  1. Stoer Wonen is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Stoer Wonen vind je hieronder: 

   Stoer Wonen
   Fahrenheitstraat 572
   2561DK Den Haag, Nederland 

   Telefoon: 0031 (0) 6-39462166 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 
   E-mail: stoerwonen572@gmail.com

    

Kamer van Koophandel nummer: 65444124
Btw-identificatienummer: NL001809860B58

 

 1. Jouw gegevens

  1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Stoer Wonen mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Stoer Wonen vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

  2. Door jou verstrekte gegevens worden door Stoer Wonen alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

 2. Het aanbod en de overeenkomst

  1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Stoer Wonen ga je een overeenkomst aan met Stoer Wonen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stoer Wonen een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

  2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Stoer Wonen niet. Neem contact op met Stoer Wonen wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

 3. Prijs en betaling

  1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

  2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Stoer Wonen aangegeven wijzen. Het is in de webstore niet mogelijk om Stoer Wonen cadeaukaarten te gebruiken.

 4. Afhandeling bestelling en levering

  1. Stoer Wonen spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren. Mocht de betreffende bestelling onverhoopt toch niet meer beschikbaar zijn, zal Stoer Wonen jou informeren en het voor het betreffende product betaalde bedrag restitueren.

  2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

  3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen binnen of buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting of btw, in rekening brengt. Stoer Wonen heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kosten en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

  4. Voor bestellingen binnen of buiten de EU landen zijn bijkomende heffingen zoals importbelastingen en /of btw niet terugvorderbaar op Stoer wonen. En hier dient u ten alle tijden zelf zorg en/of verantwoordelijkheid voor te dragen.

  5. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Stoer Wonen.

  6. Stoer Wonen besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Stoer Wonen.

 5. Kwaliteit

  1. Stoer Wonen spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.

  2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Stoer Wonen aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

  3. De in de webstore aangeboden producten, zoals meubels en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Stoer Wonen zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften en behandelvoorschriften in acht neemt.

 6. Herroepingsrecht

  1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.

  2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Stoer Wonen zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Stoer Wonen komen voor jouw eigen rekening.

  3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Stoer Wonen het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Stoer Wonen het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Stoer Wonen gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Stoer Wonen de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.

  4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het gebruiken van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

  5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Stoer Wonen aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Stoer Wonen zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

  6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 7. Wijzigingen in deze Voorwaarden

  1. Indien Stoer Wonen besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op mei 2, 2020.

 8. Geschillen

  1. Stoer Wonen streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan: 

   Stoer Wonen
   Fahrenheitstraat 572
   2561DK Den Haag, Nederland 

   Telefoon: 0031 (0) 6-39462166 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 
   E-mail:Tvtwonen@gmail.com

 9. Toepasselijk recht

  1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Stoer Wonen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

bottom of page